Get Adobe Flash player

被改变的状态张洹谈创作

马修-柏利塞维兹|Mathieu Borysevicz

2007,507

亚洲协会为张洹同名个展委托拍摄的短片作品—"被改变的状态" (Altered States) ,拍摄时间为200797日至2008120纪录片的导演为马修-柏利塞维兹(Mathieu Borysevicz )。